o nás

2PJ GROUP spol. s r.o.

poskytuje služby na základe udelenej licencie.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti 2PJ GROUP spol. s r.o. licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Poistenie spločnosti

V rámci poskytovania kvalitných a garantovaných služieb uzatvorila spoločnosť 2PJ GROUP spol. s r.o. zmluvu na poistenie podnikateľov. Táto zmluva na poistenie podnikateľov rieši zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE

Všetky činnosti v našej spoločnosti, týkajúce sa bezpečnostných systémov podliehajú určenému režimu diskrétnosti. Dokumentácie sú spracované obmedzeným okruhom pracovníkov a neprístupne uložené v archíve spoločnosti. Po dohode je všetka dokumentácia poskytnutá objednávateľovi. Všetci pracovníci, podieľajúci sa na vypracovávaní projektovej dokumentácie, montáží i servise sú preverení z hľadiska ich občianskej bezúhonnosti. Zamestnanci úspešne absolvovali previerku NBÚ pre stupeň „dôverné“.

Referencie

2PJ GROUP spol. s r.o. realizovala, resp. zabezpečuje realizačne alebo dodávateľsky nasledujúce vybrané objekty zariadeniami elektrického zabezpečovacieho systému (EZS), elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), systémom kontroly vstupu (SKV) a priemyselnej televízie (PTV):

 • Slovenská Pošta a.s. Bratislava
 • Poštová Banka a.s. Bratislava
 • Sberbank Slovensko a.s. Bratislava
 • STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBÚCIA a.s. Žilina
 • J&T Facility Management, s.r.o. Bratislava
 • J&T Banka a.s. Bratislava
 • Ptáček veľkoobchod a.s.
 • Transpetrol a.s. Bratislava
 • BDI spol. s.r.o. Zvolen
 • ČSOB, a.s. Bratislava
 • Ariola s.r.o. Poprad
 • Wὕstenrot a.s. Bratislava
 • CUS, s.r.o. Banská Bystrica
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
 • Meštiansky dom, a.s. Zvolen